(1)
เพชรล้ำ อ.; บุตรประพันธ์ ธ. การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้รับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ. RHPC9J 2023, 17, 921-935.