(1)
วงษ์ศรีแก้ว จ.; วงค์โพธิ์ บ.; วีระวัฒนานนท์ ว.; จันพุ่ม ศ. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลต้นแบบ. RHPC9J 2023, 18, 13-25.