(1)
สวัสดิกุล ช.; พูนธีราธร ก.; ทิววัฒน์ปกรณ์ จ.; ทองขจร น. การพัฒนาระบบป้องกันล้มของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครหาดใหญ่. RHPC9J 2023, 18, 39-49.