(1)
นวลสีทอง ณ.; ภัทรศิริสมบูรณ์ ภ.; ทองสว่าง ก.; ภุชงค์ชัย ธ.; สุขบัว ก.; ปรอยโคกสูง บ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มวัยทำงาน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. RHPC9J 2024, 18, 406-418.