(1)
ชูชีพ ผ.; ชยธวัช ว.; สว่างสุนทรเวศย์ พ. ความเชื่อมโยงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ กับคุณภาพอากาศ อำเภอเมืองนครราชสีมา. RHPC9J 2024, 18, 473-484.