(1)
เก้ากานดา เฮงบำรุง เ. เ. ผลการฝึกการทรงตัวแบบดั้งเดิมและการฝึกการทรงตัว โดยใช้ Visual Biofeedback ต่อความสามารถด้านการทรงตัว ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก. RHPC9J 2024, 18, 563-575.