(1)
เรือนเพ็ชร ก.; ธีระสุต ส.; สุทธิพันธ์ น.; นุกูลสวัสดิ์ เ.; ยืนสุข ร.; สนิทพจน์ จ. ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. RHPC9J 2024, 18, 550-562.