(1)
เมืองไทย ศ.; ขันทบัลลัง ย. การใช้ชีวิตหลังการได้รับการรักษาโดยการล้างไตทางหน้าท้อง ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง. RHPC9J 2024, 18, 679-694.