(1)
คุ้มเพชร ส. การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไข้มาลาเรีย บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง. RHPC9J 2024, 18, 666-678.