สุมนนอก ส.; ลุนละวงศ์ ศ.; ชงจังหรีด จ. ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 9. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 34, p. 224–242, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242309. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.