พัดพาดี ส.; เจริญสุข พ.; ลุนสำโรง ว. การศึกษามลพิษอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากเตาเผามูลฝอย. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 33, p. 001–021, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242375. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.