วรรณดี เ.; โพธิ์ทอง จ.; ใจยั่งยืน อ. การศึกษาสถานการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 34, p. 126–141, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242393. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.