อุ่นพรมมี ศ.; ดีเริ่ม ข.; หอมสมบัติ ย. ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 33, p. 088–106, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242454. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.