ตู้แก้ว ส. การศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ภายใต้มาตรการและกลไกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 13, n. 32, p. 191–205, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242467. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.