วาโย ว.; เจริญนุกูล อ.; กานกายันต์ ฉ.; คนใหญ่ จ. การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 : แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน . วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 34, p. 285–298, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242473. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.