ศิริสวัสดิ์ ว. การศึกษาโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 13, n. 31, p. 092–104, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242475. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.