กิตติพิบูลย์ ว.; บุญตานนท์ น. การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาวะเพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุตามแนวคิด “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 34, p. 158–171, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242483. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.