บุญอยู่ ช. ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมทันตสุขภาพที่มีผลต่อโรคฟันผุของผู้พิการทางการมองเห็น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 13, n. 30, p. 044–062, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242603. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.