แก้วบัวพันธ์ ป. . การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้รับบริการทันตกรรม ในโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 13, n. 30, p. 063–075, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242604. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.