พรหมรับ ส. การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มอัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ตำบลนาฝายและตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 12, n. 29, p. 034–046, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242613. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.