เพียวพงภควัต อ. ปัจจัยที่มีผลต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการ โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 12, n. 28, p. 072–084, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242628. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.