วัฒนเรืองรอง บ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทันตกรรมโรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 12, n. 28, p. 085–102, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242630. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.