คชโสภณ ศ. . การศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบำบัดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงระดับประเทศ โรงพยาบาลตำรวจ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 12, n. 28, p. 103–112, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242631. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.