บุญสุด ส. การพัฒนาวิธีประเมินผลด้านความปลอดภัยของหลักสูตรส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อคสำหรับเด็กอนุบาล โดยใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย (กล้องดิจิตอล). วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 12, n. 27, p. 043–048, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242636. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.