ทางดี อ.; สาระ น.; ชูเศษ ภ. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 12, n. 27, p. 062–081, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242638. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.