ขอนค้างพลู ว. การเปรียบเทียบผลการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะคลอดก่อนกำหนดระยะท้ายกับหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดครบกำหนด โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 11, n. 26, p. 005–015, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242663. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.