ทิพย์กระโทก ส.; ผาติเสนะ ธ. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีภาวะอ้วนลงพุง. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 34, p. 210–223, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242670. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.