ดวงศรี ป. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 11, n. 26, p. 032–043, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242712. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.