พลสวัสดิ์ ณ. กลไกการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสร้างสุขภาพของประชากรที่ไม่มีสิทธิ์ ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของจังหวัดนครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 11, n. 26, p. 158–176, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242762. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.