กิตติมั่นคง พ.; วลัยเสถียร ธ.; อุ่นพรมมี ส.; เซียงหนู น.; กรึ่มพิมาย ณ.; อุ่นพรมมี ศ. สถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 11, n. 26, p. 192–205, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242765. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.