จันทะพฤกษ์ จ.; ชอบเสียง ล. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 1-2. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 34, p. 243–258, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242813. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.