ศรีมาคำ ส.; มานุช ม. การประเมินและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 34, p. 299–313, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242888. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.