ดวนพล ศ.; พาจันทร์ ธ.; ศรีเมือง พ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่าใหญ่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 34, p. 142–157, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242954. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.