เพ็งแป้น ข.; ศิริบูรณ์พิพัฒนา พ. การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับอาหารผ่านทางเดินอาหาร. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 15, n. 36, p. 15–30, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/243738. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.