เชาว์ดำรงสกุล ช. การพัฒนารูปแบบส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสีดา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 35, p. 314–329, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/244305. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.