ศรีหาภาค ศ.; ศรีเมือง พ.; ทิพย์เที่ยงแท้ ช.; แถวจันทึก ส.; จันทร์ดา แ.; สิทธิสาตร์ ว. การพัฒนาผู้นำการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ สำหรับอาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 35, p. 330–347, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/244609. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.