ครองยุทธ ส.; โทรพันธ์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ก่อนมีประจำเดือน ในสตรีวัยรุ่น. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 35, p. 374–388, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/244730. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.