หมั่นสระเกษ ร. การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน เพื่อลดความเสี่ยงโรคเบาหวานในโรงเรียน. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 35, p. 437–449, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/244972. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.