ศรีหาภาค ศ.; พรหมเทศ ไ.; พรหมกูล ส.; จันทร์ดา แ.; ไพคำนาม น.; ศรีหาภาค เ. สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 14, n. 35, p. 362–373, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/244973. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.