ไพรสง่า ส.; วงษ์แสน เ.; บุญวิศิษฏ์ น. .; โพธิ์ศรีทรัพย์ . ศ. .; วารี ศ.; แต้มทอง ส.; โพธิ์พล น.; กงเกตุ ป.; ใจเที่ยง ณ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้สมาร์ทโฟนของนิสิตสาขาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 15, n. 36, p. 72–83, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/246746. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.