ชวนะนรเศรษฐ์ เ.; งามจิตร ว. ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทเครือข่ายชุมชนรอบสถานศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 15, n. 37, p. 282–297, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/247972. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.