ศรีอภัย ภ.; ภู่จินดา ว. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และแนวทางการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 15, n. 36, p. 84–98, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/247983. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.