บุญมาชู เ.; คลังชำนาญ ธ.; แก้วลี ภ. ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 15, n. 37, p. 352–364, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/248971. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.