โมระสกุล บ.; พันธสี พ. ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 15, n. 37, p. 179–195, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/249050. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.