ยกพลชนชัย ช.; แพงประโคน ญ.; ดวงศรี จ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ในครัวเรือนบ้านบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 15, n. 38, p. 414–427, 2021. DOI: 10.14456/rhpc9j.2021.30. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/250441. Acesso em: 21 พ.ค. 2022.