ประภาสอน จ. ความเครียด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 15, n. 38, p. 469–483, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/251186. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.