นักรู้กำพลพัฒน์ ส. .; สุวรรณกูฎ น.; นธะสนธิ์ อ. พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของสามี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 15, n. 38, p. 484–496, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/251566. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.