แจ่มจำรัส ช. Health Promoting Behaviors of COVID-19 Prevention among Village Health Volunteers at Uthai Thani Province, Thailand. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 15, n. 38, p. 645–658, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/252138. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.