ศรีชัย อ.; ฟูเฟื่อง ท.; พชรปกรณ์ศิลป์ พ. ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสม่ำเสมอของการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 15, n. 38, p. 671–684, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/252151. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.