วิภาวนิช ส. บทบาทพยาบาลจิตเวชในการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 15, n. 38, p. 732–743, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/253034. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.